OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci web stránky www.ryba.sk prevádzkovateľ Tauris, a. s. so sídlom Potravinárska 6, 97901 Rimavská Sobota spracúva osobné údaje získané prostredníctvom:

  • Cookies
  • Google Analytics
  • Smartsupp chat
  • e-shopu

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

Cookies:

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa ukladá na Vašom počítači, keď navštívite webové stránky. Neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Ak má Váš webový prehliadač štandardne povolené ukladanie cookies na Vašom zariadení, cookies sú na Vašom zariadení ukladané v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť a to definovaním vhodných nastavení pre váš webový prehliadač. Váš webový prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby vás upozornil, keď dostanete na uloženie nový súbor cookie, alebo je možné ich úplne zablokovať. Viac informácii o tom, ako je možné nastaviť cookies policy najviac používanými prehliadačmi je uvedené na:

Na našej webovej stránke štandardne používame súbory „technicky požadované“ cookies za účelom zabezpečenia jej základnej funkčnosti. Naša webová stránka bez týchto technických cookies nemôže plnohodnotne fungovať. Údaje týchto cookies nie sú zdieľané s tretími stranami ani nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

Pre analýzu používania našich web stránok používame za účelom našich oprávnených záujmov aj „štatistické“ cookies, prostredníctvom ktorých je možné prispôsobiť naše web stránky potrebám používateľov s využitím Google Analytics.

Google Analytics:

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich optimalizácie používame webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“) na účely oprávnených záujmov spoločnosti Incheba, a.s. v súlade s článkom 6 odeskom 1 písmenom f) nariadenia GDPR. Pre daný účel sú používané súbory cookies.

Informácie z Google Analytics sa používajú na analýzu používania našich webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu a na prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP adresy sú anonymizované. Služba Google Analytics používa iba časť adresy IP na odvodenie geolokácie Vášho počítača. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics sú na webovej stránke Google Analytics.

Informácie generované z Google Analytics sa prenášajú na server Google v USA. Prenos je vykonávaný na základe rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a rozhodnutia Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, ktoré schválilo certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Google ako plne vyhovujúcu. Údaje sa prenášajú a ukladajú v šifrovanom formáte. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretej strane len za okolností, keď to vyžaduje zákon.

E-shop:

Funkcionalita e-shopu, je určená pre právnické osoby, za účelom realizovania objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru.
V rámci e-shopu je možné pre právnické osoby aktivovať zasielanie newslettera a informácií o akciách a zľavách prostredníctvom priameho marketingu.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané:

Cookies:

Využívanie tzv. cookies je vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre zabezpečenie funkcionality e-shopu.

Google Analytics:

 

E-shop:

Využívanie funkcionality e-shop je vykonávané na plnenie predzmluvných a zmluvných vzťahov za účelom realizovania objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru a na plnenie pracovných povinností alebo funkčných povinností podľa § 78 odseku (3) zákona č. 18/2018 Z. z.

Spracúvanie Vašej e-mail adresy (na pracovisko) na účely priameho marketingu, pre právnické osoby, je vykonávané na základe Vášho súhlasu poskytnutého v rámci funkcionality e-shopu.

Prenosy vašich údajov do tretích krajín:

Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na servery Google v USA.

Ako dlho uchovávame vaše údaje:

Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané.

Údaje v rámci Smartsupp chat sú uchovávané 12 mesiacov.

V e-shope sú osobné údaje uvedené v objednávkach uchovávané 10 rokov (podľa zákona o účtovníctve). História Vašich prihlásení do e-shopu je priebežne mazaná po 7 dňoch.

Aké máte práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na Obchodnom oddelení Tauris, a.s., Potravinárska 6ň, 97901 Rimavská Sobota. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.