OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci web stránky www.ryba.sk prevádzkovateľ RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice spracúva osobné údaje získané prostredníctvom:

  • Cookies
  • Google Analytics
  • Smartsupp chat
  • e-shopu

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

Cookies:

Využívanie tzv. cookies je nevyhnutné pre zabezpečenie funkcionality e-shopu a nástroja Smartsupp chat. Používanie cookies nie je potrebné pre bežné prehliadanie našej web stránky. V rámci Vášho prehliadača máte možnosť cookies vymazať alebo ich automaticky odmietnuť.
Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení (napr. laptop, tablet, smartfón) keď navštívite našu webovú stránku. V súboroch cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

Google Analytics:

Využívanie funkcionality Google Analytics je vykonávané pre vyhodnotenie používania našich webových stránok. Údaje sú v rámci Google Analytics anonymizované. Odmietnutím cookies môžete zabrániť spracovaniu týchto údajov v Google.

Smartsupp chat:

Funkcionalita Smartsupp chat je určená pre poskytovanie zákazníckej podpory. Umožňuje Vašu dialógovú konverzáciu (chat) s našim Obchodným oddelením. V rámci Smartsupp sú spracúvané nasledovné Vami poskytnuté osobné údaje: meno a email adresa. Komunikácia po dátovej sieti je šifrovaná, sledovanie IP adries je zakázané. Uvedený komunikačný nástroj využíva dočasné súbory „cookies“, ktoré môžu obsahovať údaje pre identifikáciu návštevníka.

E-shop:

Funkcionalita e-shopu, je určená pre právnické osoby, za účelom realizovania objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru.
V rámci e-shopu je možné pre právnické osoby aktivovať zasielanie newslettera a informácií o akciách a zľavách prostredníctvom priameho marketingu.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané:

Cookies:

Využívanie tzv. cookies je vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre zabezpečenie funkcionality e-shopu a nástroja Smartsupp chat.

Google Analytics:

Využívanie funkcionality Google Analytics je vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre vyhodnotenie používania webových stránok.

Smartsupp chat:

Využívanie funkcionality je vykonávané na účel plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytovaním zákazníckej podpory.

E-shop:

Využívanie funkcionality e-shop je vykonávané na plnenie predzmluvných a zmluvných vzťahov za účelom realizovania objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru a na plnenie pracovných povinností alebo funkčných povinností podľa § 78 odseku (3) zákona č. 18/2018 Z. z.

Spracúvanie Vašej e-mail adresy (na pracovisko) na účely priameho marketingu, pre právnické osoby, je vykonávané na základe Vášho súhlasu poskytnutého v rámci funkcionality e-shopu.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje:

Osobné údaje poskytujeme spoločnosti CALMAR spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice za účelom dodania tovaru (realizácie objednávky z e-shopu).

Osobné údaje poskytujeme materskej spoločnosti Tauris, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota za účelom prehľadov, analýz a optimalizácie riadenia.

Prenosy vašich údajov do tretích krajín:

Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na servery Google v USA.

Ako dlho uchovávame vaše údaje:

Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané.

Údaje v rámci Smartsupp chat sú uchovávané 12 mesiacov.

V e-shope sú osobné údaje uvedené v objednávkach uchovávané 10 rokov (podľa zákona o účtovníctve). História Vašich prihlásení do e-shopu je priebežne mazaná po 7 dňoch.

Aké máte práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na Obchodnom oddelení RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, Košice. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.