OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vyhlásenie vlastníka:

Vlastník domény www.ryba.sk nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, používaním a využitím obsahu jeho stránok. Pri užívaní e-shopu, teda tu deklarovaných produktov, je stále potrebné, aby sa zákazník oboznámil podrobne s ich obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého ponúkaného výrobku.

Obchodné a dodacie podmienky:

1. Konkrétne podmienky pre minimálnu výšku objednávky a prípadný poplatok za dopravu pri nesplnení minimálnej výšky objednávky sú predmetom zmluvy.

2. Ceny sú uvedené bez DPH.

3. Miesto dodania musí byť v Slovenskej republike.

4. Objednaný tovar Vám bude dodaný v závislosti od rozvozových dní v danom regióne.

5. Tovar bude uhradený v hotovosti, ak nie je vopred dohodnuté inak.

6. Ceny tovarov sa priebežne aktualizujú, preto si dodávateľ vyhradzuje právo možnosti zmeny aktuálnych cien z dôvodov napr.: začiatok alebo koniec akcie, dopredaja, mimoriadne zľavy, zmena nákupnej ceny a pod.

Reklamačný poriadok:

1. Odberateľ - kupujúci je povinný si tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení závad je kupujúci povinný tieto ihneď dodávateľovi oznámiť, tzn. chyby vyznačiť a popísať do dodacieho listu a tovar vrátiť späť vodičovi dodávateľa, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu závad potvrdí svojim podpisom.

Za zjavné chyby sa považuje:

a. Rozmrazený, nekvalitný tovar

b. Chýbajúce množstvo oproti dodaciemu listu

c. Dodanie iného ako objednaného tovaru

d. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave

2. Ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru.

Oznámenie vád kupujúci ohlási podaním správy o vadách obchodnému zástupcovi alebo predávajúcemu telefonicky najneskôr do 7 dní od dodania tovaru, pričom je pri reklamácii nutné uviesť:

- Odberateľské číslo kupujúceho

- Druh reklamovaného výrobku

- Množstvo reklamovaného výrobku

- Dôvod reklamácie, dátum dodania reklamovaného tovaru a číslo dodacieho listu (popr. faktúry)

3. Vybavovanie reklamácie

a. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale výrobku.

b. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.

c. V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok:

- na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodanie náhradného tovaru už nemá pre kupujúceho význam

- kupujúci a zástupca predávajúceho sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie

d. Pri vybavovaní reklamácie obchodným zástupcom musia byť vystavené 2 kópie reklamačného listu. U odberateľa zostáva jedna kópia, ďalšiu je potrebné odovzdať na príslušnej pobočke. Po schválení reklamácie bude jedna kópia vrátená vodičovi na stiahnutie poškodeného tovaru z predajne.

Ochrana osobných údajov:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ pre DPH, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ pre DPH, číslo telefónu, e-mailovú adresu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.

Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2016